Ostim Teknopark 2015 Yılı 1. Olağan Genel Kurul İlanı
Ostim Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş., 2015 yılı 1. Olağan Genel Kurulu, 29.03.2016 Salı günü saat 15:00'de Ostim 100. Yıl Bulvarı No: 101/A Yenimahalle/Ankara adresindeki OSTİM OSB Eğitim Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır. Bütün ortaklara ilanen duyurulur

YÖNETİM KURULU TOPLANTI KARARI

KARAR TARİHİ         : 04/03/2016

KARAR NO                 : 4

KARAR KONUSU       : 2015 yılı 1. Olağan Genel Kurul ilanı hk.

TOPLANTIYA KATILANLAR: Orhan AYDIN, Altan KÜÇÜKÇINAR, Prof. Dr. Hasan U. AKAY, Adem ARICI, Yaşar ÇELİK.

 

1. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Ticaret Unvanı:  OSTİM TEKNOPARK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİCİ A.Ş. (OSTİM TEKNOPARK)

Ticaret Sicil No: 147317

Vergi Dairesi/No: Ostim - 648 061 9687

Ticari Adresi: Ostim 100. Yıl Bulvarı OFİM İş Merkezi Kat: 10 No: 99/12 Yenimahalle/Ankara

1. Olağan Genel Kurul İlan Metni:

Şirketimizin 2015 yılı 1. Olağan Genel Kurul Toplantısının tarih, saat ve adresinin aşağıdaki şekilde tespitine ve Şirket Olağan Genel Kurulunun aşağıdaki gündem ile toplantıya çağrılmasına; Genel Kurul toplantısının Türk Ticaret Kanunu 413. Madde çerçevesinde toplantıya davet hakkındaki merasime riayet edilerek icralarına ve tüm şirket ortaklarının ve imtiyazlı pay sahiplerinin bu toplantıda vekaleten temsil edilebilmelerine,

Toplantı Tarihi: 29.03.2016-Salı

Toplantı Saati: 15.00

Toplantı Yeri: OSTİM OSB Giriş Kat Toplantı Salonu 100. Yıl Bulvarı No:101/A 06370 Ostim/Ankara

GÜNDEM

  1. Açılış, Yoklama ve Saygı Duruşu,
  2. Divan heyetinin seçimi, Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
  3. 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması ve müzakeresi,
  4. 2015 yılına ait Bilanço ve Gelir Gider hesaplarının genel kurula arzı ve kabulü,
  5. 2015 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
  6. 2015 yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülmesi,
  7. 2016 Yılı Yönetim Kurulu üyelerinin mali haklarının görüşülmesi,
  8. Dilek ve temenniler, kapanış.

 

 VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Şirketimizin  29.03.2015 tarihinde yapacağı 2016 yılı 1. Olağan Genel Kurul toplantısına mazeretim nedeniyle katılamayacağımdan dolayı Olağan Genel Kurul Gündem maddelerinin görüşülmesinde ve karara bağlanmasında Kurum/tüzel kişiliği temsilen …………………………………… ’ı tam yetki ile vekil tayin ederiz.

TARİH:  …... / …... / 2016

KURUM/TÜZEL KİŞİLİK ADI:

İMZA/KAŞE:

SERMAYE MİKTARI:

PAY ADEDİ:

ADRESİ:

NOT: Vekaletname noter onaylı olacaktır. Noter onaysız olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri, kamu üniversiteleri için Resmi Gazete örneği ve Üniversite Yönetim Kurulu Kararının (imzalı) vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.

 

Oy birliğiyle karar verilmiştir.

 

 

 

Orhan AYDIN

Yönetim Kurulu Başkanı

Altan KÜÇÜKÇINAR

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Prof. Dr. Hasan U. AKAY

Yönetim Kurulu Üyesi

 

 

 

 

 

Adem ARICI

Yönetim Kurulu Üyesi

Yaşar ÇELİK

Yönetim Kurulu Üyesi