2017 YILI 4. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Ticaret Unvanı:  OSTİM TEKNOPARK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİCİ A.Ş. (OSTİM TEKNOPARK)

Ticaret Sicil No: 376470

Vergi Dairesi/No: Ostim - 648 061 9687

Ticari Adresi: Ostim 100. Yıl Bulvarı OFİM İş Merkezi Kat: 10 No: 99/12 Yenimahalle/Ankara

4. Olağan Genel Kurul İlan Metni:

Şirketimizin 2017 yılı 4. Olağan Genel Kurul Toplantısının tarih, saat ve adresinin aşağıdaki şekilde tespitine ve Şirket Olağan Genel Kurulunun aşağıdaki gündem ile toplantıya çağrılmasına; Genel Kurul toplantısının Türk Ticaret Kanunu 413. Madde çerçevesinde toplantıya davet hakkındaki merasime riayet edilerek icralarına ve tüm şirket ortaklarının ve imtiyazlı pay sahiplerinin bu toplantıda vekaleten temsil edilebilmelerine,

Toplantı Tarihi: 13.04.2018-Cuma

Toplantı Saati: 10.30

Toplantı Yeri: OSTİM OSB Giriş Kat Eğitim Toplantı Salonu 100. Yıl Bulvarı No:101/A 06370 Ostim/Ankara

GÜNDEM

1) Açılış, Yoklama ve Saygı Duruşu,

2)Divan heyetinin seçimi, Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,

3) 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

4) 2017 yılına ait Bilanço ve Gelir Gider hesaplarının Genel Kurula arzı ve kabulü,

5) 2017 yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülmesi,

6) Şirket sermayesinin azaltımı ve artışı, Şirket Esas Sözleşmesi “Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev’i” başlıklı 6. Maddede şirket sermayesini gösterir “Tadil Metni”nin görüşülmesi,

7) Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,

8) 2018 Yılı Yönetim Kurulu üyelerinin hakkı huzur ücretlerinin görüşülmesi,

9) Yönetim Kuruluna 6102 sayılı T.T.K’nın 370. Maddelerine göre yetki verilmesi,

10)Dilek ve temenniler, kapanış.

 

 VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Şirketimizin 13.04.2018 tarihinde yapacağı 2017 yılı 4. Olağan Genel Kurul toplantısına mazeretim nedeniyle katılamayacağımdan dolayı Olağan Genel Kurul Gündem maddelerinin görüşülmesinde ve karara bağlanmasında Kurum/tüzel kişiliği temsilen …………………………………… ’ı tam yetki ile vekil tayin ederiz.

TARİH:  …... / …... / 2018

KURUM/TÜZEL KİŞİLİK ADI:

İMZA/KAŞE:

SERMAYE MİKTARI:

PAY ADEDİ:

ADRESİ:

NOT: Vekaletname noter onaylı olacaktır. Noter onaysız olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri, kamu üniversiteleri için Resmi Gazete örneği ve Üniversite Yönetim Kurulu Kararının (imzalı) vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.

 

Oy birliğiyle karar verilmiştir.

 

  

 

                                                                                  

 

 

 

 

                                               Dr. Derya ÇAĞLAR

                                                     Genel Müdür