KÜMELENMELER

KÜMELENMELER

Sektörel Rekabet Analiziyle başlatılan çalışmalar ve özellikle bölgesel kalkınma modeli olarak dünyada gösterdiği başarı değerlendirilerek rekabet gücü yüksek sektörlerde kümelenme projeleri hayata geçirilmiştir. Türkiye'nin kümelenme faaliyeti alanında en çok girişimi olan bölgesi olarak dikkat çeken OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde; İş ve İnşaat Makineleri, Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri, Savunma ve Havacılık, Kauçuk Teknolojileri, Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri, Medikal Sanayi ve Haberleşme Teknolojileri sektörlerinde 7 farklı küme bulunmaktadır.

 

İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi

Ağırlıklı olarak Ostim bölgesinde yer alan küme üyesi firmalar hafif inşaat makinaları, iş makinaları yedek parçaları, özel amaçlı iş makinaları, maden makinaları ve yedek parçaları, beton santralleri, kırma eleme tesisleri, asfalt plentleri, araç üstü ekipmanlar ve konveyör sistemleri konusunda üretici firmalardan oluşmakta ve İŞİM Kümelenmesinin ana hedefi firmalarının yenilikçi yaklaşımlarını ve işbirliklerini geliştirerek, ulusal ve uluslararası rekabet güçlerini artırmak ve dünya markası olmalarını sağlamaktır.

http://www.isim.org.tr/

 

Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi

Ostim Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi olarak ana hedef, yerli üreticilerin yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri sektöründeki üretim yetenekleri ve ulusal/uluslar arası rekabet gücü ve pazar paylarını artırmak amacıyla sektörün tüm paydaşları arasında iş ve güç birliğini artıran kolaylaştırıcı ve yönlendirici bir platform oluşturarak ülkemizin bu dışa bağımlılığını azaltmak ve Ostim’i enerji teknolojilerinin üretim merkezi haline getirmektir.

http://www.ostimenerjik.com/

 

Savunma ve Havacılık Kümelenmesi

Küme üyesi KOBİ’lerimizin cirosunun önemli bir bölümü, savunma sanayinden gelen gelirlerle oluşmaktadır ya da Aselsan, Havelsan, TAI, TEI, Roketsan, FNSS, Boeing, Sikorsky vb. ana sanayi firmalarının onaylı alt tedarikçisi olarak kümede yerlerini almaktadırlar. OSSA olarak ana hedef, savunma ve Havacılık Sektörlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında yerli üretimin payını artırmak ve Küme üyesi KOBİ’leri uluslararası pazarda rekabet edebilir hale getirmektir.

http://www.ostimsavunma.org/

 

Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi

Kauçuk sektöründeki değer zincirinde yer alan firmalar ile üniversiteler, odalar, kamu kurumları, ilgili sivil toplum örgütleri gibi destekleyici kurumları belli bir amaç doğrultusunda bir araya getiren bir oluşumdur. Kamu, Üniversite ve Sanayi işbirliği hedefiyle oluşan kümelenme ailesinin bir üyesi olarak sektörün kalkınması ve uluslararası platformda daha büyük pay sahibi olabilmesi için çalışmalar yürütmektedir.

http://www.kaucukteknolojileri.com/

 

Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi

Ülkemizde tasarımdan nihai ürüne yerli ve milli marka raylı ulaşım sistemlerini üreterek, birer dünya markası haline getirmeyi kendisine ana hedef olarak belirlemiş olan ARUS, Türk raylı sistemler sektörünün önde gelen kuruluşlarını biraraya getirmekte, sektörde işbirliği, güç birliği ve milli markalar üretme görevini üstlenmektedir. Küme olarak amaç, küme üyesi firmalarımızın birbirleri ve destekleyici kurumlar ile işbirliği seviyesini geliştirerek ülkemizdeki raylı ulaşım sistemleri sektöründe yerli, yenilikçi ürün ve milli marka üretimini arttırmak ve sektörün uluslararası rekabetçilik seviyesini yükseltmek ve tasarımından nihai ürüne kadar yerli ve milli marka raylı ulaşım sistemlerini üretmek ve üretilen milli markalarımızı birer dünya markası haline getirmektir.

https://www.anadoluraylisistemler.org/

 

Medikal Sanayi

İlgili tüm kurumların ortak stratejiler doğrultusunda oluşturulmuş bir altyapı üzerinde, eşit temsil ve ortak akılla yönettiği Medikal Sanayi Kümelenmesi, ortaklaşa rekabetle sektördeki pazar payını arttırma amacıyla kurulmuştur. Küme olarak hedef, mevcut ürün ve hizmetlere ek olarak küresel pazarlarda yükselen niş alanlarda; ileri düzey teknoloji, tasarım, yazılım ve hizmet entegrasyonu ile, bütünleşik sağlık teknolojisi çözümleri sunan uluslararası platformlarda güvenirliği kanıtlanmış yerli üretim tıbbi cihazlarla 2020 yılında dünya pazarında 1 milyar dolar pay almaktır.

http://www.medikalkume.com/

 

Haberleşme Teknolojileri

Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK), haberleşme teknolojileri sektöründeki paydaşları bir araya getirerek; ortak hareket etmek, ekonomi ve endüstri alanında yerli ve milli kalkınmayı takviye etmek, geliştirmek, sektörün ihtiyaçlarının karşılanması ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilmelerini sağlamak, üniversitelerin bu konuda geliştirdikleri bilgiyi ticarileştirmek, sektörde donanım, yazılım ve malzeme üreticileriyle hizmet sağlayan işletmecilerin ihtiyaçlarının karşılamak amacıyla kurulmuştur.

http://www.htk.org.tr/