KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA ZİYARETÇİ BİLGİLENDİRMESİ

 

Ostim Teknopark markası ile tanınan şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.
Amacımız; 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Ostim Teknopark tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaç ve Hukuki Sebebe Bağlı Olarak Toplanması ve İşlenmesi

Ankara’da Organize Sanayi Bölgesi içinde kurulan 2018 yılında faaliyete geçen Ostim Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Bölge), 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği kapsamında; Bölge’de faaliyet gösteren firma yetkililerinin ve firma personellerinin, stajyerlerin ilgili mevzuat gereğince kendilerine sağlanan destek ve muafiyetlerden yararlanabilmek için Bölge’de yer almaları için yapılan sözleşmeler, Bölge’den ayrılmaları için gerekli bilgi ve belgelerinin arşivlenmesi işlemleri için; TC kimlik numarası, adı, soyadı, unvanları, giriş-çıkış saatleri, eğitim bilgileri ve cinsiyeti, mevzuatta tanımlanan personel tipi, görev aldığı projeler, yararlanılan muafiyet ve istisna tutarları, işe giriş ve ayrılış tarihleri, e-posta adresleri, telefon numaraları, şirket ortağı ise hisse oranı, şirkete ortak olduğu tarih, akademisyen ise çalıştığı eğitim kurumu ve bölümü, yabancı uyruklu ise tabiiyeti, SGK numarası bilgilerini kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi,Bölge’nin güvenliğinin sağlanması ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla toplayabilecek ve işleyebilecektir.

Bölge’de gerçekleştirilen INNO:14 Hızlandırma Merkezi Programı, PROTA Teknoloji Üretim Atölyesi eğitim, etkinlik ve ziyaretleri, Tatlı Molası Etkinliği, Firmalara yönelik eğitimler ve işbirlikleri sırasında katılımcıların açık rızasının alınması kaydıyla fotoğraf/görüntü/ses kaydı alınabilecek olup; görüntü ve ses verileri açık rızaya dayalı olarak, Ostim Teknopark basılı/görsel yayın organlarında,sosyal media hesaplarında,görüntü paylaşım platformlarında ve internet sitesinde yayınlanabilecektir.

Toplanan bu veriler, Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başta olmak üzere, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, T.C. İçişleri Bakanlığı, T.C. Ticaret Bakanlığı, Mahkemeler, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansları gibi Bakanlık ve kamu kurumlarına aktarılabilecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda yer alan b bölümünde belirtilen işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi ile sınırlı ve tamamı için geçerli olmak üzere;

• Ostim Teknopark'ın yurt içi ve yurt dışı iş ortakları, hissedarları, iştirakleri ve tedarikçileri;
• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği, Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun, Vergi Usul Kanunu, Sayıştay Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı kişi veya kuruluşlara,
• Mevzuattan kaynaklanan gereklilikler nedeniyle ve ihtiyaç analizi çalışmasının gerçekleştirilebilmesi amacıyla T.C. Ticaret Bakanlığı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, TÜBİTAK, KOSGEB gibi resmi kurum ve kuruluşlara,
• Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, kolluk kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Mahkemeler, savcılıklar ve yasal nedenlerle talepte bulunan diğer adli makamlar ile idari ve yasal mercilere,
• Ostim Teknopark’ın, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereğince denetime tabi şirketlerden olması nedeni ile iç ve dış denetim şirketleri ve denetçilere,
• Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, program ortağı kurum ve kuruluşlara,
• Dava, takip ve Yasal işlemlerin yerine getirilebilmesi için sözleşmeli avukatlar ve mali müşavirlere,
6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılacaktır.

ç) Bölge’nin Güvenliğinin Sağlanması

Bölge’nin güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla, Bölge’nin açık ve kapalı ortak alanlarında, danışma bankolarında,Bölge’nin bina çevresinde, açık ve kapalı otopark alanında görüntü takip ve kayıt özelliği olan araçlar ile araç plakası da dahil olmak üzere görüntü verileriniz toplanmakta ve işlenmektedir.

Bölge’ningüvenliğinin sağlanabilmesi için gelen ziyaretçilerden Bölge ziyaretleri sırasında; ziyaretçi kayıt defteri ya da yazılımına girmek üzere kimlik bilgisi alınmakta, yapmış olduğunuz ziyaretinizle ilgili olarak veya ileride yapacağınız ziyaretlerle ilgili ve sınırlı olmak kaydıyla hizmet ve deneyim iyileştirmeleri yapmak adına kişisel verileriniz toplanmakta ve işlenmektedir.
Görüntü verileri ve ziyaretçi bilgileri ise gerektiğinde kamera sistemini kuran şirket, bina yönetimi; güvenlik ile bağlantılı olarak polis, jandarma ve diğer güvenlik görevlileri ile idari organlar ve yargı mercileri ile paylaşılacaktır.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, hem tamamen veya kısmen otomatik yollarla hem de veri kayıt sisteminin parçası olan ancak otomatik olmayan yöntemlerle;

Doğrudan sizin tarafınızdan veya sizin adınıza hareket etmeye yetkili kişiler tarafından; talebiniz üzerine, Şirket genel müdürlük personeli, güvenlik görevlilerimizce ve doğrudan otomatik sistemler (kamera sistemleri) ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda;

Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilmiş olan;

• Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması,
• Şirketimizin hukuki yükümlülüğü yerine getirebilmek için zorunlu olması,
• Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olup işlemenin gerekli olması,
• Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaati için işlemenin zorunlu olması,
• Tarafınızca alenileştirilmiş olması,
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması,
• Açık rızanızın bulunması,
Şeklindeki hukuki sebeplere dayanarak toplamaktadır.

e) Kişisel Veri Sahibi’nin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Ostim Teknopark'a iletmeniz durumunda Ostim Teknopark talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Posta yolu ile yapmak istediğiniz başvurularınızı, veri sorumlusu olarak Şirketimizin Ostim OSB Mahallesi, Cevat Dündar Caddesi. Turuncu Bina, Kat:1, No: 1/1. Yenimahalle/Ankara adresine gönderebilirsiniz. E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı info@ostimteknopark.com.tr  adresine iletebilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.
Bu politika kapsamında “Çerez” kavramı, çerez ve benzer amaca hizmet eden ürünleri ifade etmektedir.

Çerez Nedir?

Çerez, bir siteyi ziyaret ettiğinizde sitenin bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydettiği küçük boyutlu bir metin dosyasıdır. Çerezler bir web sitesinin çalışması, daha verimli çalışması veya web sitesinin sahiplerine bilgi sağlamak için yaygın olarak kullanılmaktadır.
Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için 
http://www.aboutcookies.org  ve http://www.allaboutcookies.org  adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

Ne için kullanılır?

Çerezler bilgisayarlarda, telefonlarda ve diğer cihazlarda sizi tanımlayan bilgileri ve siteyi kullanırken yaptığınız hareketleri, kullanım alışkanlıklarınızı toplamak, tutmak ve devamında internet sitemizi iyileştirmek ve size özel kişiselleştirmek için kullanılır.
Biz de Ostim Teknopark olarak 
http://www.ostimteknopark.com.tr/  internet sayfasında, site içeriği ile nasıl etkileşime geçtiğinizi tespit etmek ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çeşitli çerezler kullanmaktayız.
Birinci Taraf ve Üçüncü Taraf Çerezler
Ostim Teknopark'a ait 
http://www.ostimteknopark.com.tr  internet sayfasında hem birinci taraf hem de üçüncü taraf çerezler kullanılmaktadır.
Birinci taraf çerezler, şirketimiz tarafından 
http://www.ostimteknopark.com.tr  domainine yerleştirilmiş ve sadece Ostim Teknopark tarafından okunabilen; kullancının dil, lokasyon tercihi gibi temel site fonksiyonlarının yerine getirilmesi sürecinde kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek amacıyla kullanılan çerezlerdir.
Üçüncü taraf çerezler, Ostim Teknopark'ın’ın iş ortakları veya servis sağlayıcılar gibi üçüncü kişilere ait ve üçüncü kişiler tarafından yürütülen çerezlerdir.

Websitemizde Kullanılan Çerezler

Analitik Çerezler: Üyelerimizin/ziyaretçilerimizin kullanım alışkanlıklarını analiz etmek ve uygulama istatistiklerini belirlemek için kullanılan çerezlerdir. (Örneğin: Sitemizin kaç kere açıldığı, sitemizin hangi saatlerde kullanıldığı, sitemiz içerisinde en çok kullanılan bölümlerin neler olduğu)
Teknik Çerezler: İnternet sitesinin düzgün çalışmasının takibi amacıyla kullanılan çerezlerdir.

Çerezleri Nasıl Silebilirim veya Reddedebilirim?

http://www.ostimteknopark.com.tr  internet sayfasında, sitemizin aktif ve verimli bir şekilde çalışması için birtakım zorunlu çerezler kullanılmaktadır.
Siz değerleri kullanıcılarımız, çerezleri yönetmek için tarayıcınıza bağlı olarak çerez yönetimleri hakkında aşağıdaki web sitelerinden bilgi alabilirsiniz.
Google Chrome: 
https://support.google.com/chrome/answer/95647

Safari: https://support.apple.com/tr-tr/HT201265

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezleri-silme-web-sitelerinin-bilgilerini-kaldirma

Explorer: https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Diğer tarayıcılar: İlgili tarayıcının yardım veya destek sayfalarını inceleyebilir veya
www.youronlinechoices.eu/tr/  adresini ziyaret ederek detaylı bilgi alabilirsiniz.
Anlık olarak kaç sayıda çerez ile takip edildiğinizi görüntülemek için Ghostery uygulamasını veya doğrudan tarayıcıyı olarak Brave kullanabilirsiniz.